SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TECH42 IVS

1. Generelt

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. En kontrakt afgivet af TECH42′ sælger er først bindende for TECH42 IVS, når den er godkendt af TECH42 IVS’ hovedkontor.

1.1 Generelt for cloud.tech42.dk

Adgang til cloud.tech42.dk kræver en forudgående godkendt kreditaftale med TECH42 IVS. samt at kunden har godkendt en Databehandler aftale med TECH42 IVS, samt øvrige del aftaler fra de enkelte leverandører.

TECH42 IVS har ikke adgang til kundens data i Office 365, med mindre der er indgået en særlig aftale herom i form af “Delegated Administration”, TECH42 videre formidler udelukkende licenser fra de respektive leverandører til kunden.

Såfremt kunden ikke betaler faktura for ydelser leveret gennem cloud.tech42.dk forbeholder TECH42 sig ret til at slette kundens licenser eller helt opsige aftalen, med tab af kundens data til følge. TECH42 IVS kan ikke holdes ansvarlig for tab, som følge af manglende betaling.

2. Priser

Alle priser er i danske kroner og eksklusive moms. TECH42 IVS’ priser fremgår af TECH42 IVS’ til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud, som tillige indeholder information om leveringsomkostninger, der beregnes af TECH42 IVS som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. vedrørende den aftalte leverance.

Priser i webshoppen og Cloud portalen er angivet eksklusive moms. Og alt salg fra webshoppen og Cloud portalen er indgåelse af en endelig bindende aftale for købers side, accepteret af TECH42, når ordren er behandlet i vores system.

Der sendes en ordre bekræftigelse til kunden fra webshoppen efter afsluttet bestilling, denne er kun at betragte som information til kunden om de varer kunden har bestilt og ikke en endelig bindende bekræftigelse på levering fra TECH42.

Priser i Webshoppen vedligeholdes automatisk og kan skifte flere gange i løbet af dagen. Kundens pris vil altid være den pris, som var gældende på bestillingstidspunktet og som fremgår af den bekræftigelse, som sendes til kunden efter endt bestilling. Der tages forbehold for fejl i priser og lagerstatus.

Ved fejl i pris og evt. restordre, vil kunden blive underrettet på den angivne e- mail snarest muligt og blive bedt om at bekræfte godkendelsen af prisændringer, før ordren behandles.

Ved fejl i lagerstatus kan TECH42 IVS vælge at foretage dellevering eller afvente en samlet levering. Såfremt kunden ønsker dellevering uden at TECH42 IVS har foreslået dette, dækker kunden de ekstra fragt omkostninger.

Priser i Cloud kontrol panelet er personlige. Priserne reguleres automatisk løbende af producenten. Nogle producenter tilbyder “Price Protection”, hvilket betyder at man låser prisen for abonnementer fast i 12 måneder efter første køb. F.eks. hvis man køber en Office 365 Business licens, vil prisen blive låst i 12 mdr. fra den dato man har købt den første licens, sådan at alle yderligere licenser vil kunne købes til samme pris i perioden og abonnements prisen vil først blive justeret efter de oprindelige 12 mdr.

3. Projektsalg /Bid

Såfremt producenten af en vare tilbyder særlig prissætning for projekter for specifikke slutbrugerer, skal køber inden 10 dage efter TECH42 IVS’ anmodning herom levere til TECH42 IVS kopi af bevis for levering af varerne til slutbrugeren og kopi af fakturaen udstedt til slutbrugeren. Køber er forpligtet til at iagttage såvel den pågældende producents som TECH42 IVS’ retningslinjer vedrørende sådanne projekter. Dette gælder også i perioden for opbevaring af informationer stammende fra disse projekter i overensstemmelse med kommerciel og fiskal lovgivning og regulering.

I det tilfælde, at køber overtræder TECH42 IVS’ eller den pågældende producents retningslinjer, har TECH42 IVS ret til at fakturere køber ethvert uretmæssig opkrævet eller betalt beløb, og TECH42 IVS og/eller producenten kan udelukke køber fra deltagelse i fremtidige projekter.

4. Betaling

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Som hovedregel skal betaling ske netto kontant. Såfremt en sidste rettidige betalingsdag ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved levering. TECH42 IVS er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med 2% pr. måned indtil det forfaldne er betalt, såfremt betaling sker efter forfaldsdag. Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger. Derefter på gælden.

Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på TECH42 IVS, som ikke er skriftligt anerkendt af TECH42 IVS og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale til TECH42 IVS, som om levering var sket til aftalt tid. TECH42 IVS kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

Ved køb i Webshoppen med betalingskort trækkes beløbet fra kundens konto, når varen afsendes fra TECH42 IVS. Kunden kan opleve at beløbet står som reserveret på kundens konto fra bestillingen i webshoppen og til pengene trækkes. Dette er altså ikke ensbetydende med at TECH42 har trukket pengene, men er kundens bank, som har foretaget en reservation af beløbet. alle betalinger med kort er mærket med “TECH42” eller “T42” på kundens kontoudskrift.

5. Ejendomsforbehold

TECH42 IVS forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. leveringsomkostninger samt evt. renter og omkostninger er betalt fuldt ud.

6. Levering

Levering sker ab lager TECH42 IVS’ adresse. Levering sker for købers regning, med mindre det udtrykkeligt fremgår at leveringsomkostningerne er inkluderet i prisen. Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) fremgår af TECH42 IVS’ til enhver tid gældende prisliste. Leveringstiden er fastsat af TECH42 efter TECH42 IVS’ bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse eller aftalens indgåelse.

TECH42 IVS kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelse af leverancer men vil altid bestræbe sig på rettidig levering. Hvis en vare ikke afhentes inden 7 dage efter fakturadato, forbeholder TECH42 IVS sig ret til at opkræve et håndterings- og forsendelsesgebyr på kr. 500,- pr. ordre. Transport forsikring opkræves som 4 promille af faktureret varebeløb. Alle ordrer under kr. 2.500,- excl. moms pålægges et minimums-ordregebyr på kr. 75,-.

Levering af ydelser fra Cloud kontrolpanelet, betragtes som leveret og ibrugtaget når kunden har tilføjet en licens.

Normalt leveres alle ordre på 2-4 hverdage, dog kan der forekomme undtagelser, såfremt en vare først skal hentes fra fjernlager, så kan leveringstiden godt blive 6 hverdage.

Ved restordre, vil kunden modtage en email med forventet leveringsdato.

7 Import og export regulativer

Alle produkter, reservedele, teknisk data, software og dokumentation kan være omfattet af import og eksport love, regler og anden regulering herunder men ikke begrænset til regulering hidrørende fra Danmark, den Europæiske Union, de Forenede Amerikanske Stater og det pågældende import land i det tilfælde, at køber eksporterer varerne. Køber er forpligtet til at overholde enhver import og eksport lovgivning og regulering og opnå samtlige nødvendige tilladelser og/eller licenser som følge heraf.

8. Bestillingsfejl

Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer /annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun lagervarer i uåbnet original emballage. Bestillingsvarer samt ordrer på licenser m.v. kan ikke annulleres og tages ikke retur. TECH42 IVS forbeholder sig ret til ved returnering af varer/annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15% af fakturaværdien, dog min. kr. 350,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.

Ved returnering af varer, skal vores online RMA system, som findes på hjemmesiden benyttes. TECH42 kan vælge at nægte modtagelse af returvarer såfremt de ikke er sendt via vores RMA system. Følg vejledningen i vores RMA system nøje.

8.1 Bestillingsfejl i Cloud Kontrol panelet

Særligt for bestilling af ydelser og licenser på cloud.tech42.dk gælder følgende:

Alle kundens bestillinger er endelige og betragtes som leveret og ibrugtaget, så snart produktet er tilføjet og kan derfor ikke returneres eller ombyttes. Såfremt kunden med det samme sletter en tilkøbt ydelse vil kunden stadig blive faktureret for ydelsen i den periode, som var anført ved købet. nogle producenter beregner prisen på ydelser pr. dag, hvorfor at visse licenser og ydelser kun vil blive faktureret for det antal dage som denne har været i brug.

9. Produktinformation

Der tages forbehold for fejl og ændringer i oplysninger i brochurer, på hjemmeside og øvrigt salgsmateriale. Eventuelle fejl og ændringer kan ikke gøres gældende over for TECH42 IVS.

10 Produktændringer

TECH42 IVS forbeholder sig ret til uden varsel at ændre produkterne elelr dele heraf såfremt dette sker uden funktionsmæssig ulempe for køber.

11. Immaterielle rettigheder

Alle varemærker på produkterne er og forbliver de respektive rettighedshaveres ejendom. Brug af disse varemærker kræver forudgående tilladelse fra de respektive rettighedshavere. Al brug og levering af software er reguleret af den til varen medfølgende licensaftale. Software der er inkluderet i  leveringen/varen overdrages til kommercielle købere med henblik på ét videresalg og til forbrugere udelukkende med henblik på brug, hvilket betyder at forbrugere hverken må kopiere eller overdrage softwaren til andre[s brug]*. Ret til gentagen brug af softwaren kræver særlig skriftlig aftale med den pågældende licensgiver.

TECH42 IVS frasiger sig ethvert ansvar for købers krænkelse af immaterielle rettigheder i det tilfælde, at varer eksporteres ud af det land, hvori TECH42 IVS har leveret varen, idet TECH42 IVS ikke kan garantere køber, at rettigheder til anvendelse af varen i det pågældende land er omfattet af licensaftalen.

*afhængig af de pågældende licensaftaler

12. Mangler og reklamation

Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks, og senest 48 timer fra modtagelsestidspunktet, give TECH42 IVS skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber har opdaget eller burde have opdaget manglen og ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. TECH42 IVS kan frit vælge at afhjælpe manglen eller foretage omlevering.

Forandringer eller indgreb i det købte uden TECH42 IVS’ skriftlige samtykke fritager TECH42 IVS for enhver forpligtelse. Såfremt TECH42 IVS anmoder derom, skal køber umiddelbart efter reklamationen, for købers regning og risiko returnere den angiveligt mangelfulde vare til TECH42 IVS i original emballage. TECH42 IVS forbeholder sig retten til enhver tid kun at modtage den angiveligt defekte del.

Såfremt TECH42 IVS har påtaget sig at yde service ved en særskilt aftale herom omfatter serviceforpligtelsen alene de solgte produkter. TECH42 IVS forbeholder sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis TECH42 IVS finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde. Først efter test vil TECH42 IVS foretage en evt. ombytning / kreditering.

Ombytning: Varen ombyttes med tilsvarende vare og antal, som er modtaget retur.

Når reklamationen er meddelt virksomheden, skal kunden benytte vores Online RMA system, som findes på virksomhedens hjemmeside.

13. Ansvarsbegrænsning

Et erstatningskrav overfor TECH42 IVS kan ikke overstige faktura beløbet for den solgte genstand.

TECH42 IVS’ erstatningsansvar er begrænset til direkte tab og TECH42 IVS hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. TECH42 IVS er uden ansvar for forsinkelse eller mangler, der skyldes afhjælpning eller ombytning eller forsøg herpå. TECH42 IVS er ansvarsfri såfremt følgende forhold forhindrer opfyldelse af købet eller gør opfyldelse urimelig byrdefuld. Arbejdskonflikt eller anden omstændighed som parterne ikke er herrer over, såsom brand, krig, mobilisering eller lignende, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler eller forsinkelse af leverancer fra underleverandør, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt, der væsentligt har vanskeliggjort TECH42 IVS’ opfyldelse af aftalen.

Omstændigheder som nævnt, der var indtruffet inden tilbuddets afgivelse/aftalens indgåelse medfører kun ansvarsfrihed såfremt deres indflydelse på aftalens opfyldelse ikke kunne forudses på dette tidspunkt. Produkterne er designet til almindelig kommerciel brug. Brug af produkterne i kritiske systemer herunder sikkerheds-, nukleare-, militære faciliteter/installationer, forsyningsvirksomhed, livsbevarende installationer eller til fremstilling af våben er ikke tilladt medmindre der opnås skriftlig tilladelse fra den pågældende producent.

14. Produktansvar

I det omfang andet ikke følger af dansk rets ufravigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger: TECH42 IVS er kun ansvarlig for skade forårsaget af en af TECH42 IVS leveret vare i det omfang, det kan bevises at skaden skyldes TECH42 IVS’ fejl eller forsømmelse.

15. Transport af rettigheder og pligter

TECH42 IVS er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

16. Tvister

Enhver tvist mellem TECH42 IVS og køber skal forsøges afgjort ved Retsmægling, ved Retten i Nykøbing Falster. Kan der ikke opnås enighed eller såfremt mægler vurdere at afslutte mæglingen, kan sagen fortsætte i retten.

Alle sager, uanset type, skal anlægges og føres i den retskreds hvor TECH42 IVS høre til.